ALTERNATIVT LÖSNING OM KONSUMENTTvist ("ARD" på engelska eller "RAL" på portugisiska)

alternativ tvistlösning, jamaicansk blå fjällkaffe, bästa kona kaffe hawaii, panama geisha kaffebönor

Lagen nr 144/2015 av den 08 september införlivade Europaparlamentets och rådets direktiv 2013 / EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning för konsumenttvister. 

Denna lag fastställer den rättsliga ramen för mekanismerna för alternativ tvistlösning och skapar i Portugal konsumentskillnadsnätverket.

Vad är konsumenttvister?

Detta är tvister som inleds av en konsument mot en leverantör av varor eller tjänsteleverantörer, som uppfyller avtalsförpliktelser som följer av ett köp- eller försäljnings- eller serviceavtal som ingåtts mellan en leverantör av etablerade varor eller tjänster och konsumenter bosatta i Portugal och i Europeiska unionen ( Artikel 2, nr 1, i lag 144/2015).

Vad är ARD / RAL?

ARD / RAL är mekanismer tillgängliga för konsumenter och företag för att försöka lösa konsumenttvister utanför domstol på ett snabbare och billigare sätt. ARD / RAL täcker medling, förlikning och skiljedom. ARD / RAL-processen börjar med ett försök att nå enighet genom medling eller förlikning. Om detta avtal inte uppnås kan parterna ändå överklaga till skiljedomstolen genom ett enkelt och snabbt förfarande.

Vad är ARD / RAL-enheter?

De är oberoende enheter med specialiserad personal som hjälper opartiskt konsumenten och företaget att nå en vänlig lösning. Dessa enheter är bemyndigade att förmedla, förlika och skilja konsumenttvister. Dessa enheter måste ingå i listan enligt artikel 17 i lag 144/2015.

Vem ansvarar för att hantera listan över ARD / RAL-enheter?

Generaldirektoratet för konsument är den nationella myndighet som ansvarar för att organisera införande och avslöjande av förteckningen över ARD / RAL-enheter (se bilaga I).

Hur många ARD / RAL-enheter finns det i Portugal?

I Portugal finns det tio centra för konsumentkonflikter. Sju av dessa har generisk kompetens och har regional omfattning och ligger i Lissabon, Porto, Coimbra, Guimarães, Braga / Viana do Castelo, Algarve och Madeira. Det finns också det nationella territoriella centrumet (kompletterande), CNIACC - National Center for Information and Arbitration of Consumer Disput ("Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo"). Det finns också två specifika kompetenscentra inom fordons- och försäkringssektorn.

Hur vet ett företag vilken ARD / RAL-enhet ska peka sina kunder på?

Platsen för ingående av avtalet om köp av varor eller tjänster, som normalt sammanfaller med etableringsorten, avgör det behöriga skiljecentret.

Exempel:

  • Ett företag som bara har en eller flera kommersiella anläggningar i en viss kommun bör endast ange ARD / RAL-enheten för konsumenten som har befogenhet att lösa tvister i det länet.
  • Ett företag som bedriver sin verksamhet över hela det nationella territoriet, måste för konsumenterna ange alla behöriga enheter i landet.
  • En bilverkstad, ett försäkringsbolag eller en resebyrå bör utse specialiserade enheter för dessa sektorer.

Vem är skyldig att informera konsumenter om ARD / RAL-enheter?

Alla leverantörer av varor och tjänsteleverantörer, inklusive de som bara säljer produkter eller tillhandahåller tjänster via Internet, är skyldiga att informera konsumenter om tillgängliga ARD / RAL-enheter eller om de som de frivilligt har anslutit sig till eller som är bundna av enligt lag. Endast leverantörer av tjänster av allmänt intresse utan ekonomiska intressen, såsom sociala tjänster som tillhandahålls av eller för statens räkning, hälsovårdstjänster och offentliga kompletterande tjänster eller högre utbildningstjänster, undantas.

Skyldigheterna enligt lag 144/2015 gäller, med lämpliga anpassningar, för alla ekonomiska sektorer som inte utesluts av lagen, inklusive de där det redan finns specifik lagstiftning som föreskriver samma skyldighet.

Finns det något införande av medlemskap till en ARD / RAL-enhet?

Enligt denna lag införs inte medlemskap i någon ARD / RAL-enhet, som endast fastställer en informationsskyldighet om de befintliga enheterna. Det finns dock specifika skiljedomsenheter skapade för viktiga offentliga tjänster, såsom el, gas, vatten och avfall, elektronisk kommunikation och posttjänster.

Hur ska företag tillhandahålla denna information?

Denna information måste tillhandahållas på ett tydligt, begripligt och lämpligt sätt för den typ av varor och tjänster som säljs eller tillhandahålls (artikel 18 nr 2 i lag 144/2015). Därför bör denna information kommuniceras på följande sätt:

  • På den elektroniska webbplatsen för leverantörer av varor eller eventuella tjänsteleverantörer.
  • I avtal om köp eller försäljning av tjänster mellan leverantören av varor eller tjänsteleverantören och konsumenten, när dessa har en skriftlig form eller utgör vidhäftningsavtal.
  • Om det inte finns något skriftligt formulär måste informationen tillhandahållas på ett annat hållbart medium, särskilt på ett skylt som är postat på väggen eller fäst på försäljningsdisken eller på fakturan som levereras till konsumenten.

Föreskriver lagen en standardiserad informationsmodell för konsumenter?

Nej. Det finns dock ett förslag om att utarbeta ett tecken (bilaga II).

Vem är ansvarig för att övervaka efterlevnaden av skyldigheten att tillhandahålla information till konsumenterna?

Det är myndigheten för livsmedel och ekonomisk säkerhet (”Autoridade de Segurança Alimentar e Económica”) och sektorsregulatorer inom deras respektive områden, övervakningen av att dessa uppgifter följs, utredningen av respektive processer för felaktig hantering och beslutet. om dessa processer, inklusive tillämpning av böter och eventuella kompletterande sanktioner.

Vad är konsekvensen av att informationsskyldigheten till konsumenterna inte följs?

Underlåtenhet att följa informationsskyldigheten för leverantörer av varor eller tjänsteleverantörer utgör en förseelse, som kan bestraffas av:

  • Böter mellan 500 och 5,000 XNUMX euro, när de begås av en enskild person.
  • Böter på mellan € 5000 och € 25,000, när de begås av ett företag.

När gäller den här nya regimen?

Lag nr. 144/2015 av den 8 septemberth trädde i kraft den 23 septemberrd, 2015, och leverantörer av varor eller tjänsteleverantörer hade sex månader från det datumet att anpassa sig till detta nya system. Sedan den 6 mars 23 bör företagen därför göra denna information tillgänglig för sina konsumenter.

UPPMÄRKSAMHET: Konsumentinformation om tillgängliga ARD / RAL-enheter undantar inte leverantörer av varor och tjänsteleverantörer från att förse konsumenter med klagomålsbok, obligatoriskt enligt lagdekret nr. 156/2005, den 15 septemberth.

Bilaga I (Enhetsförteckning)Bilaga II (Tecken)